آلیاژ کروم

کروم

آلیاژ کروم

آلیاژ کروم در بیشتر سوپرآلیاژها حضور دارد و اثرات شدیدی روی مقاومت محیطی و خواص مکانیکی می گذارد. در مورد مقاومت محیطی، اثر اصلی کروم کمک به تشکیل لایه ی آلومینای سطحی در غلظتهای پایین آلومینیوم در نتیجه امکان کاهش میزان آلومینیوم را فراهم می سازد

مقاومت محیطی آلیاژ کروم

و به طور موثری فعالیت آلومینیوم در آلیاژ  کروم را اصلاح می کند. وجود  آلیاژ کروم در اندازه ی کم حدود ۵ تا ۱۰ درصد وزنی میزان آلومینیوم مورد نیاز برای تشکیل لایه ی آلومینای محافظ را از ۴۰ به حدود ۱۰ درصد اتمی کاهش می دهد.

 این آلیاژ همچنین در تشکیل لایه ی کرومیا کمک می کند و یک حایل در برابر اکسیدهای ناپایدار نیکل، آهن و کبالت در حین حمله ی خوردگی داغ ایجاد می کند.

این لایه به دلیل اینکه در مقایسه با لایه آلومینا سریع تر تشکیل می شود، حفاظت بهتری در برابر خوردگی داغ ایجاد می کند.

آلیاژ کروم ۲۵ درصدی

مقدار کروم ۲۵ درصد وزنی می تواند در سوپر آلیاژها یافت شود که این مقدار معمولا باعث ایجاد مقاومت محیطی بهینه در سوپر آلیاژها می گردد، سطح بالای کروم به دلیل تشکیل فاز TCP با خواص مکانیکی مطلوب مغایرت دارد.

سطح کروم و آلومینیوم باید با هم ارزیابی شود تا نوع لایه اکسیدی که غالب است تعیین گردد. اگر نسبت کروم به آلومینیوم بزرگتر از ۴ باشد آلیاژ کرومیا تشکیل می دهد.

اگر این نسبت کمتر از ۴ باشد آلیاژ یک لایه ی آلومینا را تشکیل خواهد داد. نوع اصلی لایه اکسیدی تعداد کمی از سوپر آلیاژ های انتخابی را دارا می باشد.

خواص مکانیکی کروم

در مورد خواص مکانیکی، نقش بسیار مهم کروم، تشکیل تدریجی کاربیدهای ثانویه از کاربیدهای اولیه در دمای بالاست.