سوپر آلیاژ پایه نیکل

سوپر آلیاژ های پایه نیکل

سوپر آلیاژ پایه نیکل

سوپر آلیاژ های پایه نیکل در تمامی سوپر آلیاژ کار شده و ریخته گری به بالاترین سطح ترکیب دما استحکام دست یافته اند که در نتیجه این آلیاژها را برای بیشتر کاربردهای سخت همچون تیغه های توربین ایده آل می سازد.

سوپر آلیاژهای پایه نیکل غالبا در کجا مورد استفاده قرار می گیرند؟

سوپرآلیاژ های پایه نیکل کار شده غالبا در جاهایی که به چقرمگی بالا نیاز است همچون دیسک های توربین و تیغه های فورج شده، مورد استفاده قرار می گیرند.

آلیاژ های Udiment 700، Rene 41، Waspalony ، N-901 و Udiment 630 نمونه هایی از آلیاژهای کار شده هستند.آلیاژهای ریخته گری برای استحکام بالا و مقاومت به خزش در کاربردهای دما بالا همچون تیغه های توربین ریخته گری دقیق و چرخ ها مناسب هستند

چند مورد از سوپر آلیاژ تک کریستالی

از جمله ی این آلیاژها می توان به آلیاژهای ۱۹۰۰-Inconel 100,713,738,792، B و ۲۰۰  و آلیاژهای ریخته گری تک کریستال CMSX-4 ،PWA 1484 ،PWA1483 و Rene N6 اشاره نمود.

توانایی تحمل دمابالای عالی سوپرآلیاژهای پایه نیکل به علت کسر حجمی بالای رسوبات فاز ( Ni, Al,Ti) است که برای دستیابی به آن، ترکیبی از آلومینیوم و تیتانیوم با حداقل ۴ تا ۶ درصد وزنی نیاز است.

این رسوب فاز استحکام بخش اصلی در آلیاژهای کارشده همچون Waspaloy، Astroloy، Udimet آلیاژهای ۷۰۰ و ۷۲۰ و آلیاژهای ریخته گری همچون ۲۴۷ Rene 80، Mar-M و ۷۱۳ Inconel و در تمامی سوپر آلیاژهای انجماد جهت دار و تک کریستال است.

تعدادی از سوپرآلیاژهای پایه نیکل جهت استحکام دهی به رسوبات وابسته نیستند، بلکه بیشتر به سختی محلول جامد (SSH) متکی هستند. دو آلیاژ قابل توجه که به کمک محلول جامد استحکام دهی شده اند عبارتند از Hastelloy X و آلیاژ ۶۲۵، اما این آلیاژها نیز مقداری از سختی خود را به کمک کاربید وایا رسوب ترکیبات بین فلزی به دست می آورند.

مواد آلیاژی در سوپر آلیاژ پایه نیکل

در آلیاژهای کارشده گروهی دیگری از سوپرآلیاژها وجود دارند که به کمک کوبیدن آلیاژ در یک آسیاب خشک تولید می شوند. آنها تحت عنوان مواد آلیاژ شده به روش مکانیکی ۲(MA) معرفی می شوند.

فرآیند MA شامل بارگیری یک پودر فلزی و یا غیرفلزی که به کمک یک گلوله با انرژی بالا، پودر فلزی ترکیب شده حاصل می گردد. در نتیجه فرآیند شکستن پی در پی در حین اتصال، پودر MA دارای ساختار چندلایه | خوب (فاصله ی کمتر از ۰/۷ میکرومتر) و از نظر شیمیایی همگن است.

سوپر آلیاژ پایه نیکل