عناصر دیرگداز تنگستن

تنگستن

عناصر دیرگداز تنگستن

تنگستن یک عنصر دیرگداز سنگین با بالاترین نقطه ذوب نسبت به سایر فلزات  و با چکالی است که مقدار کمی از چگالی رنیوم پایین تر است.

شعاع اتمی آن و بسیار نزدیک به ملیبدن است. نفوذپذیری کم تنگستن که پیامدی از جرم بزرگ آن است، نرخ درشت شدن رسوبات Y را کاهش می دهد.

رفتار عناصر دیرگداز تنگستن

رفتار عناصر دیرگداز تنگستن از نظر جدایش ترجیحی در فاز Y بسیار شبیه به رنیوم و مولیبدن است، که در نتیجه به دلیل اعوجاح شبکه ای بزرگ سخت شوندگی محلول جامد فراهم می سازد. شبیه مولیبدن، آلیاژ دیر گداز تنگستن نیز شکل پذیری را کاهش می دهد که کاملا امری طبیعی است.

شبیه رنیوم، به دلیل نرخ نفوذ پایین اش عمر خزشی را افزایش می دهد، و می تواند تا حدی به صورت جزئی در غضلت پایین برای کاهش چگالی با حفظ مقاومت به خزش جایگزین رنیوم شود.

عناصر دیرگداز تنگستن یک تشکیل دهنده قوی کاربید MC نیست اما مشاهده شده است که در عمل یک اثر بنیادی روی توزیع کاربیدهای MC در IN-100  تقویت شده دارد.

تنگستن یک آلیاژ از عناصر دیرگداز است که اثبات کرد که عامل توزیع بسیار زیاد کاربیدها MC در تمامی نواحی دندریتی و بین دندریتی تقویت نشده و یا تقویت شده با عناصر انتقالی است.

سخن آخر آلیاژ دیرگداز تنگستن

همچنین تحقیق ثابت کرد که تنگستن اضافه شده ترکیب کاربیدها را تحت تاثیر قرار می دهد و کاربیدهای MC را غالبا کمتر از TiC، و غنی تر از مولیبدن، وانادیوم و تنگستن می سازد. همچنین مشاهده است که میزان بالای تنگستن می تواند باعث استحاله کاربید از MC به MC شود.